سه شنبه 11 فروردين 1394   04:44:28
تایید صلاحیت 11 شرکت بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت نهاد گواهی کننده
بررسی تایید صلاحیت 5  شرکت بازرسی جوش و بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای  19  آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای  7  آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
صلاحیت 8 شرکت بازرسی فنی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تایید شد.
تصمیم گیری برای  16  آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای  8  آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تایید صلاحیت و تجدید صلاحیت 4 نهاد گواهی کننده
تایید صلاحیت 2 آزمایشگاه ادارات کل استاندارد استان تهران و اصفهان توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بيشتر
لینکهای مفید
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (ISIRIGuest)


Powered By Sigma ITID.